Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością zamieszkujących w Mieszkaniu Chronionym Treningowym prowadzona będzie bezpośrednio przez koordynatora pełniącego jednocześnie rolę asystenta osoby niepełnosprawnej, innych asystentów/instruktorów-trenerów, psychologa. Taki dobór kadry merytorycznej gwarantuje optymalną realizację założonych celów.
Praca terapeutyczna oraz system wsparcia odbywać się będzie zarówno w formach indywidualnych jak i grupowych. Co najmniej jeden raz w tygodniu, realizowane będą sesje społeczności spełniające cele integracyjne, organizacyjne, edukacyjne i terapeutyczne z udziałem wszystkich mieszkańców i pracowników, obejmujące:

 • inwentaryzację osiągnięć i trudności beneficjentów;
 • podsumowanie realizacji zadań;
 • rozwiązywanie ewentualnych spraw spornych i sytuacji konfliktowych;
 • planowanie działań.

Rehabilitacja usamodzielniająca przebiegać będzie w oparciu o program zawierający następujące formy aktywności:

 • trening samoobsługi w codziennym życiu (odpowiednie ubieranie się, dbałość o higienę osobistą, pranie i prasowanie odzieży itd.);
 • trening obsługowo – porządkowy (zapoznanie z zasadami BHP, środkami czystości oraz urządzeniami, ustalenie grafików i dyżurów, naukę dbałości o czystość i porządek zarówno w części indywidualnej, wspólnej mieszkania, klatki schodowej, jak i terenu osiedla);
 • trening budżetowy (nauka gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, dokonywania bieżących drobnych zakupów, planowania większych wydatków, nauka realizowania budżetu);
 • trening kulinarny (planowanie, zakup produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków oraz utrzymania czystości, nauka wykonywania poszczególnych czynności o charakterze kulinarnym oraz korzystania z przepisów, jak również trening bezpiecznej obsługi urządzeń AGD i RTV);
 • trening komunikacyjny (nauka korzystania z transportu publicznego, nauka znajomości i korzystania z instytucji użyteczności publicznej – zwłaszcza istotnych z punktu widzenia samodzielności życiowej);
 • trening organizowania czasu wolnego oraz rozwijania i realizacji osobistych zainteresowań i hobby (wspólne uroczystości, przyjmowanie gości, korzystanie z oferty kulturalnej miasta, teatru, muzeum, kina, instytucji aktywności sportowej, fryzjera, kosmetyczki itp.);
 • sesja społeczności – organizowana min. 1 w miesiącu i/lub częściej w zależności od potrzeb;
 • wsparcie psychologiczne – realizowane w formie indywidualnej i grupowej (kształtowanie odpowiedzialności osobistej za siebie, innych, materialnej – za wspólne mieszkanie i sprzęt; trening umiejętności funkcjonowania w grupie w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zdolności przyjmowania perspektywy i interesu innych współmieszkańców, poszanowania ich prawa do prywatności, intymności, odpoczynku, indywidualnych preferencji, pracy; doskonalenie znajomości i zdolności respektowania zasad i norm moralnych i ogólnospołecznych ze szczególnym uwzględnieniem zachowań publicznych, zgodnych z wiekiem metrykalnym i ogólnie przyjętymi standardami; praca nad podtrzymaniem więzi rodzinnych oraz usprawnianiem wewnątrzrodzinnej komunikacji).

Nad przebiegiem realizacji procesu usamodzielniania czuwać będzie Rada Programowa Mieszkania składająca się z koordynatora i wszystkich pracowników merytorycznych.

Dołącz do Nas!