Projekt „Życie na swoim”

Projekt

„Życie na swoim – edycja II” zakłada prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego i organizowanie okresowego pobytu dla ogółem 7 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi niepełnosprawnościami – w lokalu komunalnym, mieszczącym się przy ul. Kłobuckiej o łącznej powierzchni 119,6 m². Jego celem będzie przygotowanie mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną. Treningi w mieszkaniu, prowadzone pod opieką specjalistów, zmierzają do uzyskania przez beneficjentów zdolności samodzielnego życia lub uzyskania/utrwalenia niezależności – umożliwiających funkcjonowanie poza domem rodzinnym. Mieszkanie obejmuje miejsce na tzw. pobyt krótkoterminowy dotyczący nieprzewidzianych sytuacji życiowych.

Zadanie realizowane będzie poprzez pobyty całotygodniowe w turnusach trwających do 12 miesięcy (w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się przedłużenie pobytu) oraz w formie krótkookresowego pobytu interwencyjnego trwającego do 1 miesiąca.

Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi niepełnosprawnościami, poprzez:

  • przygotowanie tych osób pod opieką specjalistów do samodzielnego życia lub uzyskania/utrwalenia niezależności umożliwiającej funkcjonowanie poza domem rodzinnym,
  • zapewnienie pobytu krótkoterminowego, dotyczącego nieprzewidzianych sytuacji życiowych, tworzące warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.

Obejmie on następujące działania:
Działanie 1. Drobne prace adaptacyjne w części lokalu oraz jego doposażenie.
Działanie 2. Promocja projektu.
Działanie 3. Rekrutacja kadry, wolontariuszy, beneficjentów zadania.
Działanie 4. Wsparcie terapeutyczne beneficjentów w formie indywidualnej i zespołowej.
Działanie 5. Praca z rodziną i najbliższym otoczeniem beneficjentów projektu oraz środowiskiem lokalnym, w celu
zapewnienia wsparcia po powrocie do środowiska.
Działanie 6. Usługa transportowa.
Działanie 7. Ewaluacja zadania.
Działanie 8. Zarządzanie projektem.

Adresatami zadania będą:
– dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z dodatkowymi niepełnosprawnościami) – w wieku 2060 lat, obojga płci, mieszkańcy m.st. Warszawy;

– osoby uczące się, pracujące lub korzystające z różnych środowiskowych form wsparcia i/lub uczestniczący w różnych formach szeroko pojętej rehabilitacji społecznej. Jednorazowo w turnusie treningowym weźmie udział 6 osób oraz potencjalnie 1 osoba w zakresie pobytu interwencyjnego. Ogółem obejmiemy wsparciem szacunkowo do 40 beneficjentów projektu.

Miejsce realizacji zadani:
Bezpośrednim miejscem realizacji zadania będzie mieszkanie chronione – treningowe:
– ul. Kłobucka, 02 – 699 Warszawa.
Obsługa kadrowo–księgowo będzie realizowana w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi:
– ul. Targowa 82, 03 – 448 Warszawa

logo_biale_wspolfinansowanieProjekt: „Życie na swoim – edycja II” Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego” realizowany jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie 01.12.2018r. – 30.11.2021r. oraz współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa.

Dołącz do Nas!