Cel projektu

Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi niepełnosprawnościami, poprzez:

  • przygotowanie tych osób pod opieką specjalistów do samodzielnego życia lub uzyskania/utrwalenia niezależności umożliwiającej funkcjonowanie poza domem rodzinnym,
  • zapewnienie pobytu krótkoterminowego,dotyczącego nieprzewidzianych sytuacji życiowych, tworzące warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną,

Cele szczegółowe:

  • poprawa jakości życia oraz satysfakcji z niego u beneficjentów projektu;
  • wzrost ich zdolności adaptacyjnych;
  • rozszerzenie samodzielności życiowej w celu nabycia zdolności niezależnego funkcjonowania w naturalnym środowisku przy różnym zakresie wsparcia społecznego;
  • wyposażenie mieszkańców w zdolność świadomego i samostanowiącego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
  • stworzenie im warunków do satysfakcjonującej integracji ze środowiskiem;
  • zmiana postaw społecznych, w tym rodzin wobec możliwości samodzielnego życia niepełnosprawnego członka w naturalnym środowisku;
  • zwiększenie poziomu otwartości środowiska lokalnego wobec tej grupy osób i wykorzystanie jej  zasobów;
  • zapobieżenie instytucjonalizacji oraz obniżenie kosztów publicznych związanych z tą formą wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Dołącz do Nas!