Cel projektu

Celem zadania jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi niepełnosprawnościami i osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym i integracji ze społecznością tego środowiska.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • przygotowanie lokalu komunalnego do funkcji mieszkania chronionego (wyposażenie);
 • zatrudnienie odpowiednio przygotowanej kadry zarządzającej i merytorycznej;
 • rekrutację kandydatów do udziału w projekcie;
 • realizację programu treningowego, przygotowującego do samodzielności;
 • współpracę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym;
 • wsparcie uczestników projektu w pozyskaniu samodzielnego mieszkania/ lub do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym, chronionym odpowiedniego typu.

Cele szczegółowe:

 • poprawa jakości życia oraz satysfakcji z niego przez beneficjentów projektu;
 • wzrost ich zdolności adaptacyjnych;
 • usamodzielnienie w celu nabycia zdolności niezależnego funkcjonowania w naturalnym środowisku przy różnym zakresie wsparcia społecznego;
 • wyposażenie w zdolność świadomego i samostanowiącego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
 • stworzenie warunków do satysfakcjonującej integracji ze środowiskiem;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • zmiana postaw społecznych, w tym rodzin wobec możliwości samodzielnego życia niepełnosprawnego członka w naturalnym środowisku;
 • zwiększenie poziomu otwartości środowiska lokalnego wobec tej grupy osób i wykorzystanie jej zasobów;
 • zapobieżenie instytucjonalizacji oraz obniżenie kosztów publicznych związanych z tą formą wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Dołącz do Nas!