Cel projektu

Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi niepełnosprawnościami, poprzez:
– przygotowanie tych osób pod opieką specjalistów do samodzielnego życia lub uzyskania/utrwalenia niezależności
umożliwiającej funkcjonowanie poza domem rodzinnym,
– zapewnienie pobytu krótkoterminowego, dotyczącego nieprzewidzianych sytuacji życiowych,
tworzące warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.

Cele szczegółowe:
poprawa jakości życia oraz satysfakcji z niego u beneficjentów projektu;
– wzmacnianie ich zdolności adaptacyjnych;
– rozszerzanie samodzielności życiowej i zdolności niezależnego funkcjonowania w naturalnym środowisku, przy
różnym zakresie wsparcia społecznego;
– wyposażanie mieszkańców w zdolność świadomego i samostanowiącego uczestnictwa w życiu społecznym i
zawodowym;
– stwarzanie warunków do satysfakcjonującej integracji beneficjentów ze środowiskiem;
– inspirowanie do zmiany postaw społecznych (w tym członków rodzin) w kierunku akceptacji samodzielnego
funkcjonowania w naturalnym środowisku osób z niepełnosprawnością
intelektualną;
– zwiększanie poziomu otwartości środowiska lokalnego wobec tej grupy osób oraz zdolności i gotowości na
wykorzystanie jej zasobów;
– zapobieganie instytucjonalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz obniżenie kosztów publicznych
związanych z zapewnianiem wsparcia tej grupie osób.

Dołącz do Nas!